Dôležité informácie

Žiadne skryté poplatky

Tieto dôležité informácie sú prílohou „Všeobecných zmluvných podmienok Cestovnej kancelárie Ruefa CS spol. s r.o.“ a ich cieľom je informovať objednávateľa – zákazníka (ďalej len „klient“) o dôležitých skutočnostiach, ktoré sa môžu vyskytnúť pred zájazdom i počas zájazdu. Klient podpisom zmluvy o obstaraní zájazdu potvrdzuje, že tieto informácie vzal na vedomie a bude sa nimi riadiť.

CESTOVNÉ DOKLADY A VÍZOVÉ POVINNOSTI
V rámci členstva v Európskej únii od 1.5.2004 je možné cestovať do členských krajín EU s občianskym preukazom 
a v ostatných prípadoch s cestovným pasom. Podľa medzinárodných ustanovení musí byť cestovný pas platný ešte 3 až 6 mesiacov po príchode zo zahraničia. Dňom 26. júna 2012 vstúpilo do platnosti nariadenie Európskej únie, ktoré členským štátom ukladá povinnosť vydávať cestovné pasy už iba ako individuálne cestovné doklady. Členské štáty schengenského priestoru budú striktne vyžadovať, aby bolo každé dieťa, bez ohľadu na vek, držiteľom vlastného cestovného pasu.  Niektoré štáty akceptujú pas ako platný len v prípade, ak má minimálne jednu čistú dvojstranu. Ohľadom vízovej povinnosti sa informujte priamo u predajcu, ktorý sprosredkováva predaj zájazdu alebo v CK Ruefa. Cudzí štátni príslušníci sú povinní zaobstarať si informácie o vízovej povinnosti na príslušných konzulátoch. Za následky nesplnenia tejto povinnosti CK Ruefa nepreberá zodpovednosť. V prípade, že klient v priebehu zájazdu stratí doklady alebo mu ich niekto odcudzí, je povinný sám a na vlastné náklady zabezpečiť si nové, resp. náhradné doklady na spiatočnú cestu.

LETECKÁ DOPRAVA
Všetky lety ponúkané CK Ruefa sú zabezpečené leteckými spoločnosťami, ktoré sa dokázali svojou kvalitou presadiť aj na našom trhu cestovného ruchu. Letecká doprava je väčšinou zabezpečená v turistickej sezóne slovenskými 
a zahraničnými prepravcami. Charterové lety niekedy podliehajú zmenám letového času, odletového miesta, alebo trasy letu s medzipristátím. Niekedy sú letové časy posunuté aj na neskoršie večerné hodiny, resp. ide o nočné lety. Ak dôjde k zmenám alebo posunom letového času, odletového miesta, alebo trasy letu s medzipristátím, ktoré spôsobia, že kliet nemohol vyčerpať časť zaplatených služieb (napr. zmeškanie večere v dôsledku príchodu do ubytovacieho zariadenia v čase kedy sa už večera neposkytuje), CK Ruefa nepreberá zodpovednosť, a preto neposkytuje finančnú 
a ani žiadnu náhradu. Prvý a posledný deň leteckých zájazdov je určený na prepravu do/z miesta dovolenkového pobytu a nie na samotnú dovolenku. Odlet, resp. prílet sa môže uskutočniť v akomkoľvek čase, tak v ranných ako aj 
v nočných hodinách. Let môže z hľadiska dĺžky trvania čiastočne aj celkovo presahovať do nasledujúceho dňa. Platenými službami sú nocľahy s vybraným stravovaním 
a nie pobytové dni. CK Ruefa neručí za meškanie dopravného prostriedku, ktoré môže vzniknúť z technických dôvodov, z dôvodov nepriaznivého počasia, z prevádzkových dôvodov a pod., ani za škody spôsobené jeho prípadným meškaním.
V prípade meškania lietadla spôsobeného leteckou spoločnosťou CK Ruefa nepreberá zodpovednosť. Klient sa riadi pokynmi leteckej spoločnosti a refundáciu si môže nárokovať v zmysle práv cestujúcich v leteckej doprave pre EU (sprístupnené na každom letisku EU). Účastník berie na vedomie, že po dobu pobytu v odletových a v príletových halách, ako aj v lietadle preberá zaňho zodpovednosť letecká spoločnosť. Klient je povinný sa riadiť pokynmi leteckej spoločnosti. Rozdeľovanie sedadiel v lietadle prebieha zásadne zo strany leteckej spoločnosti a CK Ruefa ho nevie ovplyvniť. Ak CK Ruefa preruší zájazd z dôvodu vyššej moci, je povinná učiniť všetky opatrenia k prevozu klientov naspäť. Označenie infant je dieťa 0 – 2 rokov (pri využití leteckej dopravy). Infant platí iba bezpečnostnú taxu. Infant nemá nárok na sedadlo 
a na iné služby. Vybavovanie na letisku začína 120 minút pred odletom a končí sa v čase uvedenom v pokynoch CK Ruefa. V prípade  oneskorenia zo strany klienta CK Ruefa nepreberá zodpovednosť za vzniknuté komplikácie a kompenzácia nečerpaných služieb nie je možná. Cestovné doklady dostanete priamo ne letisku. Letenku, ak je súčasťou cestovných dokladov, si po príchode do cieľového miesta bezpečne uschovajte. V prípade straty, odcudzenia alebo zničenia letenky delegát v spolupráci s leteckou spoločnosťou vystaví novú letenku vo výške skutočne vzniknutých nákladov, ktoré klient uhradí priamo na mieste.

TRANSFER
Transfery organizujú delegáti CK Ruefa v meiste pobytu – po prílete transfer z letiska do ubytovacieho zariadenia a posledný deň zájazdu z ubytovacieho zariadenia na letisko. V prípade menšieho počtu klientov môžu byť transfery zabezpečené minibusom alebo vozidlami miestnej taxislužby. Časy transferov uverejnené pri opise ubytovacích zariadení sú orientačné a môžu sa meniť v dôsledku miestnej dopravnej situácie a času potrebného na rozvoz klientov do ďalších ubytovacích zariadení.

INDIVIDUÁLNA DOPRAVA
Ak sa klient rozhodne pre individuálnu dopravu, t. j. využitie vlastného dopravného prostriedku ako spôsobu dopravy, poskytneme mu bližšie orientačné informácie ohľadom odporúčaných trás, cien pohonných látok 
a poplatkov pri prevzatí ubytovacieho poukazu (voucher). Klient je povinný oboznámiť sa s pokynmi na cestu bezodkladne po ich prijatí a v prípade, ak sa neobráti na CK Ruefa so žiadosťou o vysvetlenie pokynov platí, že im rozumie 
a súhlasí s nimi. Po príchode do ubytovacieho zariadenia sa klient ubytuje podľa pokynov na základe ubytovacieho poukazu (voucher) bez asistencie delegáta.

BATOŽINA
Pri leteckej doprave je podľa nariadení leteckej spoločnosti klient oprávnený vziať si batožinu o hmotnosti do 15-20 kg/osoba podľa prepravcu (s výnimkou detí do 2 rokov) 
a nezapísanú batožinu (príručnú batožinu) 1 ks v hmotnosti 5 kg, s rozmermi 55 – 40 – 20 cm na osobu. Ak veľkosť príručnej batožiny prekročí stanovené rozmery, batožina bude prepravená v batožinovom priestore a považovaná za batožinu odovzdanú pri registrácii. Akákoľvek batožina, ktorá prekračuje stanovenú hranicu 15-20 kg, podlieha poplatku za nadváhu batožiny. Poplatky určuje letecká spoločnosť. O podmienkach prepravy batožiny o hmotnosti nad 20 kg, zvierat a špeciálnej batožiny sa informujte 
u predajcov zájazdu. V rámci bezpečnostných opatrení je zákaz prevozu nožíkov, pilníkov a iných ostrých predmetov a tekutín v príručnej batožine. Prípadnú stratu alebo poškodenie batožiny je potrebné nahlásiť ihneď po prílete na oddelení reklamácií letiska v cieľovej destinácii. Zamestnanec letiska spíše zápis (tzv. P.I.R.), ktorý postupuje let. spol. na riešenie. Následne je potrebné neodkladne upozorniť delegáta CK Ruefa na vzniknutú udalosť. Vaše ďalšie nároky si môžete uplatniť v súlade s Právami cestujúcich 
v leteckej doprave priamo v  leteckej spoločnosti.

DĹŽKA A ROZSAH ZÁJAZDU
Dĺžka a rozsah zájazdu je v cenníku vyjadrená počtom dní. Do celkového počtu dní sa započítavajú aj dni určené na prepravu do a z miesta pobytu. Je nutné vziať na vedomie skutočnosť, že zájazd sa môže zmeniť (predĺžiť aj skrátiť) v dôsledku zmien v organizácii dopravy, najmä leteckej. Ak príde k zmene letového času príletu do alebo odletu z miesta pobytu, môže sa upraviť stravovanie podľa vzniknutej situácie.

UBYTOVANIE
CK Ruefa uvádza pri každom ubytovacom zariadení jednak oficiálnu kategóriu ako aj naše vlastné hodnotenie, ktoré je vyjadrením nášho názoru na dané ubytovanie. Všetky hotelové izby majú vlastné príslušenstvo (toaleta a kúpeľňa). Rozdiely hodnotenia a kategorizácie závisia od destinácie, ale rozdiely v  kvalite v rámci rovnakej kategórie odráža predajná cena. Každé ubytovanie rôznych kategórií hotelov má niekoľko typov izieb, ktoré sa môžu líšiť rozmermi, vybavením, výhľadom a pod. Nie je možné v katalógu predstaviť všetky typy ubytovania. V katalógu je vyobrazený len jeden typ ubytovania, zo všetkých možných v hoteli. Dvojlôžková izba s prístelkou je obyčajne vybavená jednou alebo dvoma lôžkami vo forme rozkladacieho gauča, pohovky alebo ležadla, prípadne poschodovej postele, pričom plocha tejto izby býva totožná s plochou dvojlôžkovej izby. V prípade ubytovania viac ako dvoch osôb v  izbe (na prístelke), môžu byť v nej čiastočne stiesnené pomery. Niekedy sa za trojlôžkovú izbu považuje dvojlôžková izba s prístelkou. Štúdiá a apartmány s individuálnym stravovaním majú v kuchynskej časti základné vybavenie kuchynky alebo kuchynského kúta (napr. dvojplatnička, chladnička, hrniec, príbor, poháre a taniere). CK Ruefa nemôže ovplyvniť prideľovanie jednotlivých izieb. Prideľovanie izieb v hoteli zabezpečuje výhradne recepcia hotela a v štúdiách/apartmánoch lokálny partner. Špeciálne požiadavky postúpime ďalej hotelu, ale nemôžeme vopred s určitosťou zaručiť ich splnenie. V súlade s medzinárodným štandardom môžu byt klienti v deň príchodu ubytovaní až po 14.00 hodine a v deň odchodu sú povinní opustiť ubytovacie zariadenie do 10.00 resp. do 12.00 hod. podľa podmienok hotela (štúdií/ apartmánov). Pri používaní izby po 12.00 hodine si hotel automaticky účtuje extra poplatok, ktorú CK Ruefa neuhrádza (uhrádza ju klient priamo v hoteli na recepcii alebo u lokálnych partnerov a  ak v danom čase nie je možné poskytnúť voľnú izbu na denné využitie, môže byť táto požiadavka od ubytovacieho zariadenia zamietnutá). Ak príde k nečakaným zmenám, môže CK Ruefa zabezpečiť využívanie ubytovania skôr alebo dlhšie ako bolo dojednané, nie je to však povinnosťou. Ubytovanie v deň príchodu 
a odovzdanie izieb/apt. v deň odchodu (check in a check out) prebieha v súlade s predpismi a nariadeniami ubytovacieho zariadenia. V prípade, že ihneď po príchode do ubytovacieho zariadenia nie je možné sa ubytovať, alebo je nutné opustiť izby skôr ako je zabezpečený transfer na letisko, je väčšinou možné ponechať si batožinu vo vymedzených priestoroch hotela alebo na recepcii. Rozvojom cestovného ruchu tiež dochádza k stavebnej činnosti aj s dôsledkami. CK Ruefa nemôže v žiadnom prípade ovplyvniť stavebné aktivity v okolí alebo priamo v hoteli. Väčšinou sa jedná o náhle opravy 
a rekonštrukcie, ktoré neboli v čase prípravy katalógu známe. Jednolôžkové izby: Niektoré hotely ponúkajú aj 1–lôžkové izby, ktoré sú zvyčajne menšie ako štandardné izby a môže sa stať, že poloha a vybavenie takýchto izieb nie je rovnaké ako pri 2 - lôžkových izbách. Za 1–lôžkové izby sa vždy účtuje príplatok. V prípade, že ubytovacie zariadenie nemá 
k dispozícii 1–lôžkové izby a 1 osoba obsadí 2–lôžkovú izbu, účtuje sa jej vždy príplatok za nevyužité druhé lôžko. O výške príplatku za jednolôžkovú izbu sa informujte v pobočkách CK Ruefa. V prípade, že si klient dohodol poskytnutie ubytovania v izbe s výhľadom na more, je táto služba riadne poskytnutá aj vtedy, ak je výhľad na more z bočnej strany ubytovacieho zariadenia, alebo výhľadu na more čiastočne bráni strom, iná zeleň, alebo stavba.

SLUŽBY
Klimatizácia v hoteloch alebo v štúdiách/apartmánoch uvedená v katalógu CK Ruefa a v aktuálnom cenníku môže byť centrálna alebo individuálna. Hotel je zodpovedný za prevádzku a činnosť klimatizácie. Centrálna klimatizácia je riadená hotelom a môže byť v prevádzke len vo vymedzených hodinách, individuálnu klimatizáciu si riadi hotelový hosť v izbe pomocou ovládača. Za klimatizáciu, internet 
a rôzne doplnkové služby si hotely často účtujú poplatky, ktoré CK Ruefa v čase tvorby katalógu nie sú známe, alebo sa môžu meniť (napr. výška poplatkov za klimatizáciu podľa vonkajších teplôt vzduchu).

STRAVOVANIE
Závisí zvyčajne od miesta pobytu, zvyklostí a tradícií v jednotlivých krajinách. Spôsob, rozsah a typ stravy je uvedený v katalógu. Ak dôjde k zmenám v spôsobe stravovania, má klient nárok na zabezpečenie stravovania špecifikovaného 
v zmluve. V prípade, že sú v katalógu uvedené „kontinentálne raňajky“, je potrebné počítať s obmedzeným výberom, nakoľko tieto bývajú servírované v skladbe: čaj alebo káva, biele pečivo alebo 1 až 2 kusy chleba, maslo, džem, prípadne kúsok syra. Obmena a pestrosť u tohto typu stravovania sú minimálne. Tento typ stravovania je typický pre všetky lacnejšie hotely, resp. nižšiu hotelovú kategóriu. Rozšírené kontinentálne raňajky môžu byt obohatené buď širším výberom uvedených jedál, príp. sú doplnené o jednoduchý salám, či vajíčko. Večere môžu byť formou výberu z menu à la carte (výber jedál z jedálneho lístka, servírované večere – šalát, predjedlo, hlavné jedlo, dezert) alebo bufetové stoly. Ponuka jedál závisí od kategórie hotelov a krajiny. Nápoje nie sú 
v cene, pokiaľ to nie je uvedené v katalógu, alebo sa nejedná o služby All inclusive. Služby All inclusive je klient oprávnený čerpať počas celej doby zájazdu, ak nie je uvedené inak. Pri spôsobe stravovania je potrebné vziať na vedomie, že All inclusive nemusí zahrňovať všetky jedlá, ale najmä nie všetky nápoje (napr. nezahrňuje importované alkoholické nápoje 
a kokteily). All inclusive znamená plnú penziu a časovo čiastočne obmedzenú konzumáciu (prevažne) miestnych nealkoholických a alkoholických nápojov podľa rozpsiu hotela. Rozsah, sortiment a harmonogram poskytovania služieb all inclusive je v plnej miere v kompetencii hotela, súvisí s úrovňou ubytovacieho zariadenia a miestnymi zvyklosťami. Rozsah služieb All inclusive uvedený v katalógu a v špeciálnych ponukách CK Ruefa zahŕňa základné informácie (o nápojoch, stravovaní, športe, zábave). Rozšírené informácie a  aktuálnu ponuku Vám poskytnú priamo v hotelových komplexoch. 
V prípade zmeny odchodu z ubytovacieho zariadenia súvisiaceho so zmenou odletu, neposkytujeme za služby all inclusive žiadnu náhradu.

HMYZ
Napriek intenzívnej snahe hotelierov a miestnych úradov sa môže v určitých obdobiach vyskytovať vo zvýšenej miere aj priamo v priestoroch ubytovacích zariadení hmyz (zväčša komáre). Odporúčame si zobrať so sebou repelentné prípravky alebo prípravky proti uštipnutiu hmyzom. Je však možné, že tieto prípravky používané u nás nebudú na druhy hmyzu v zahraničí účinné, v takom prípade si ich treba zakúpiť priamo v mieste pobytu. Neodporúčame nechávať voľne položené jedlo v izbe (v štúdiách/apartmáne).

PLÁŽE
Väčšina pláží v letoviskách je verejne prístupná. Využitie súkromnej pláže je možné len za poplatok, ak nie ste ubytovaní v hoteli so súkromnou plážou. Ležadlá a slnečníky je možné si prenajať za poplatok (pokiaľ pri popise hotela nie je uvedené inak). Ich počet sa nemusí zhodovať s ubytovacou kapacitou, je vždy nižší, preto táto služba nie je priamo nárokovateľná. Údaje uvedené v popise hotela ohľadom vzdialenosti z  ubytovacieho zariadenia na pláž sú orientačné. Cestovná kancelária nemá vplyv na čistotu mora 
a pláží – údržba pláže je výlučne v kompetencii hotela alebo prenajímateľa pláže. CK Ruefa nezodpovedá za prípadné znečistenie pláže z dôvodu klimatických podmienok alebo iných nepredvídaných dôvodov a okolností.

SPRIEVODCOVIA A DELEGÁTI
O Vašu príjemnú dovolenku sa budú starať skúsení delegáti CK Ruefa. Organizujú ubytovanie, informačné schôdzky, poskytujú pomoc pri úraze a ochoreniach a pod. Vzhľadom na to, že delegáti majú na starosti viac ubytovacích objektov, odporúčame využívať na riešenie možných záležitostí predovšetkým úradné hodiny alebo pravidelné schôdzky (časy sú uvedené v informačnej knihe alebo na tabuli) 
CK Ruefa na recepcii ubytovacích zariadení. Ak máte počas Vašej dovolenky záujem o spoznanie miestnych pamiatok, delegát má na starosti organizáciu fakultatívnych výletov (program, odchod, cena). Výlety sú sprevádzané miestnym profesionálnym sprievodcom, výklad je podávaný vo svetovom jazyku (anglický jazyk a nemecký jazyk, program aj doprava sú zabezpečené v spolupráci s miestnou agentúrou a môžu sa meniť. Na prípadné zmeny ohľadom výletu Vás upozorní delegát. Presné informácie o fakultatívnych výletoch Vám poskytne delegát CK Ruefa priamo v mieste pobytu a zodpovie aj Vaše možné otázky. Nie je povinnosťou CK Ruefa zabezpečiť pre účastníkov výletov stravovanie vo forme balíčka, môžete sa obrátiť na delegáta, alebo priamo na pracovníkov ubytovacieho zariadenia.

ŠPORT A ODDYCH
Mnohé hotely, hlavne vyššej kategórie, poskytujú možnosti športu a zábavy formou animačných programov vedených vo svetových jazykoch. Letoviská žijú veľmi rušným denným, ale aj nočným životom. Hlučnejší život plný zábavy patrí jednoducho k mentalite stredomorských južných národov. Vo väčšine turistických stredísk sa nachádza veľké množstvo barov, diskoték, často i v tesnej blízkosti hotelov. Nie je preto v našich silách zabezpečiť v niektorých pobytových miestach, či ubytovacích zariadeniach dokonalý pokoj. V prípade, že sa ruch vyskytne aj v priestoroch hotela a je spôsobený napríklad nevhodným správaním iných ubytovaných hostí, obráťte sa na recepciu hotela.

LAST  MINUTE
Objednávateľ pri uzatvorení Zmluvy v akcii Last minute 
a Ultra last minute, t.j. za nižšiu cenu ako je cena uvedená v katalógu v kratšom čase ako 21 dní pred nástupom na zájazd, berie na vedomie, že poskytované služby sa môžu zmeniť, v takom prípade sa poskytne náhradné plnenie za služby, ktoré boli zmluvne dohodnuté. Upozorňujeme, že zájazdy v akcii Last minute a Ultra last minute sú väčšinou posledné voľné kapacity v danom ubytovacom zariadení 
a v danom termíne. Vzhľadom na predaj na poslednú chvíľu hotely dostanú rezervácie Last minute a Ultra last minute dovoleniek len pár dní, dokonca pár hodín pred príchodom klientov a môže sa stať, že klientovi bude pridelená neštandardná izba, resp. izba lokalizovaná a zariadená inak ako pre ostatných klientov, ktorí si zájazd zakúpili skôr a väčšinou aj za vyššiu cenu.

CENNÍKY
Osobitnou prílohou tohto katalógu je cenník. Všetky ceny uvedené v tomto katalógu sú v eurách (€), ak nie je uvedené inak. Ceny sú kalkulované na počet prenocovaní vrátane stravovania podľa popisu v katalógu, leteckej dopravy 
a transferu klimatizovaným autobusom z daného letiska do vybraného ubytovacieho zariadenia. Cenník k individuálnej doprave (Chorvátsko, Taliansko, Bulharsko) je kalkulovaný na počet prenocovaní a v prípade, že je súčasťou zájazdu aj stravovanie, toto je poskytnuté v zmysle popisu ubytovacieho zariadenia a ďalších služieb.

POVINNÉ PRÍPLATKY
Servisný poplatok – zahŕňa letiskový poplatok, bezpečnostnú taxu a iné poplatky súvisiace s  vykonaním leteckej dopravy. Pobytová taxa je poplatok odvádzaný príslušnej miestnej správe za prechodné ubytovanie. Tento poplatok je uvedený v  príslušnej tabuľke v cenníku. Poplatky sa platia pri kúpe zájazdu.