Postup pri poistnej udalosti

Žiadne skryté poplatky

Hlásenie poistných udalostí v poistení ASSIST-CARD
Poistné udalosti  z tohoto druhu poistenia hlási bezodkladne po návrate z cesty v zahraničí ten, ktorý má právo na plnenie, v prípade maloletého poisteného jeho zákonný zástupca, príp. za oprávnenú osobu i splnomocnená osoba a predloží KOOPERATIVE poisťovni, a.s. nasledujúce doklady potrebné na likvidáciu poistných udalostí:
Oznámenie poistnej udalosti - tlačivo na stiahnutie (pdf)

1)  úraz
a) v prípade liečebných nákladov v zahraničí:

- ak poistenému uhradil liečebné náklady zmluvný zahraničný partner ASSIST-CARD a tieto vyúčtuje partner priamo KOOPERATIVE poisťovni, a.s.:

 • oznámenie poistnej udalosti na tlačive poisťovne
 • kópiu poistnej zmluvy, resp. poistnú kartu

- ak poistený uhradil liečebné náklady sám, po návrate do vlasti predloží:

 • oznámenie poistnej udalosti na tlačive poisťovne,
 • kópiu poistnej zmluvy, resp. poistnú kartu,
 • originály všetkých účtov a dokladov, ktoré v zahraničí dostal,
 • lekársku správu spísanú ošetrujúcim lekárom v zahraničí

b) v prípade telesného poškodenia úrazom:

 • oznámenie poistnej udalosti na tlačive poisťovne,
 • kópiu poistnej zmluvy, resp. poistnú kartu,
 • originály všetkých účtov a dokladov, ktoré v zahraničí dostal,
 • lekársku správu spísanú ošetrujúcim lekárom v zahraničí,
 • potvrdenie druhu a rozsahu telesného poškodenia ošetrujúcim lekárom,
 • svedecký doklad o tom, kedy, kde a ako došlo k úrazu poisteného,
 • policajná relácia v prípade ak okolnosti úrazu vyšetrovala polícia

c) v prípade smrti poisteného :

 • oznámenie poistnej udalosti na tlačive poisťovne,
 • kópiu poistnej zmluvy, resp. poistnú kartu,
 • originály všetkých účtov a dokladov, ktoré v zahraničí dostal,
 • lekársku správu spísanú ošetrujúcim lekárom v zahraničí,
 • potvrdenie ošetrujúceho lekára o druhu a rozsahu telesného poškodenia,
 • úmrtný list,
 • potvrdenie lekára o príčine smrti,
 • svedecký doklad o tom, kedy, ako a kde došlo k úrazu poisteného (pri smrti úrazom),
 • policajná relácia v prípade, ak okolnosti úrazu vyšetrovala polícia (pri smrti úrazom)                 

2) v prípade poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty batožiny:

 • oznámenie poistnej udalosti na tlačive poisťovne,
 • kópiu poistnej zmluvy, resp. poistnú kartu,
 • zápis o vzniku škody,
 • zoznam vecí s ich cenou, rokom nadobudnutia a ich nadobúdacie doklady,
 • potvrdenie o colnom konaní,
 • policajnú reláciu ( oznámenie + uznesenie o ukončení šetrenia ),
 • záznam o nahlásení škody prepravcovi, ubytovaciemu zariadeniu,
 • potvrdenie od prepravcu o výške kompenzácie škody,
 • potvrdenie od ubytovacieho zariadenia o výške kompenzácie škody,
 • prípadne  iné doklady,

3) ak klient musí z vážnych dôvodov stornovať zájazd:

 • oznámenie poistnej udalosti na tlačive poisťovne,
 • poistnú kartu,
 • zmluvu o obstaraní zájazdu,
 • potvrdenie o zaplatení poistného,
 • potvrdenie o zaplatení zájazdu, dátume odchodu zájazdu /resp. dátum prvého dňa pobytu pri akciách s individuálnou dopravou/, dátume storna zájazdu a potvrdenie o výške vyrúbeného stornopoplatku/stornofaktúru,
 • lekársku správu,
 • úmrtný list,
 • povolávací rozkaz,
 • potvrdenie príbuzenského vzťahu,
 • reláciu polície, potvrdenie požiarnikov alebo poisťovne, v závislosti od príčiny poistnej udalosti.

4) v prípade poistnej udalosti zodpovednosti za škodu a právnej pomoci:

 • oznámenie poistnej udalosti na tlačive poisťovne,
 • kópiu poistnej zmluvy, resp. poistnú kartu,
 • vyhlásenie o zodpovednosti za škodu,
 • faktúry alebo účty súvisiace s poistnou udalosťou,
 • policajnú reláciu,
 • komerčný zápis s poškodeným o poistnej udalosti,

5) v prípade poistnej udalosti nečerpaných služieb /predčasného návratu/:

 • oznámenie poistnej udalosti na tlačive poisťovne,
 • kópiu poistnej zmluvy, resp. poistnú kartu,
 • zmluvu o obstaraní zájazdu,
 • potvrdenie o zaplatení zájazdu,
 • potvrdenie o zaplatení poistného,
 • lekársku správu,
 • úmrtný list,
 • potvrdenie príbuzenského vzťahu,
 • policajnú reláciu, potvrdenie požiarnikov, alebo poisťovne v závislosti od príčiny poistnej udalosti                                        

6) ak klient musí z vážnych dôvodov stornovať zľavnenú letenku:

 • oznámenie poistnej udalosti na tlačive poisťovne,
 • poistnú zmluvu,
 • neplatnú letenku overenú pečiatkou a podpisom jej výdajcu,
 • potvrdenie o zaplatení poistného,
 • potvrdenie o zaplatení letenky, dátume storna letenky a potvrdenie o výške vyplateného stornopoplatku leteckou spoločnosťou/stornofaktúru,
 • lekársku správu,
 • úmrtný list,
 • potvrdenie príbuzenského vzťahu,
 • policajnú reláciu v závislosti od príčiny poistnej udalosti

7) v prípade neskorého dodania batožiny leteckou spoločnosťou pri ceste do zahraničia:

 • oznámenie poistnej udalosti na tlačive poisťovne,
 • poistnú zmluvu,
 • originál letenky,
 • originál zápisnice od leteckej spoločnosti o prevzatí batožiny s uvedením presného času,
 • potvrdenie o podaní batožiny