Dôležité pokyny pre cestujúcich

Žiadne skryté poplatky

DÔLEŽITÉ POKYNY PRE CESTUJÚCICH
Ak by Vás kedykoľvek počas pobytu v zahraničí prekvapila nepredvídaná udalosť – choroba, úraz, strata batožiny a pod. – a potrebovali by ste lekársku, zdravotnícku, právnu alebo akúkoľvek inú pomoc, zavolajte do centrál medzinárodného telefónneho NON-STOP servisu ASSIST-CARD na telefónne čísla uvedené vo Vašej poistke, resp. na druhej strane Vašej poistnej karty. Nezávisle od štátu, v ktorom sa nachádzate, môžete volať ktorékoľvek telefónne číslo centrály ASSIST-CARD vo svete. Zamestnanci spoločnosti ASSIST-CARD sú Vám k dispozícii nepretržite v ktorúkoľvek hodinu a kedykoľvek pomôcť. Časť uvedených telefónnych čísiel je bezplatných, na ostatné žiadajte hovor na účet volaného, v ostatných prípadoch na základe predloženého účtu sa Vám poplatok za uskutočnený hovor uhradí pri návrate do SR.
Vo všetkých centrálach ASSIST-CARD sa hovorí 10 cudzími jazykmi, hlavne: po anglicky, nemecky, španielsky, rusky, poľsky, maďarsky (Madrid, Miami). Ak ovládate cudzí jazyk, pre rýchlosť a operatívnosť zabezpečenia pomoci hovorte cudzím jazykom.
Ak máte jazykové problémy a neovládate žiaden cudzí jazyk, obráťte sa na centrálu ASSIST-CARD v Madride (oblasť Európy) alebo Miami (mimo Európy) s heslom „Kooperativa", kde sa môžete dohovoriť aj po slovensky. Mená tlmočníčok: Madrid – Dana Rafajová, Miami – Barbara Batista. V nevyhnutnom prípade sa obráťte na telefónne čísla ASSIST-CARD v Bratislave uvedené na zadnej strane poistnej karty.
Prosíme Vás, aby ste pri telefonickom nahlasovaní udalosti pre spoločnosť ASSIST-CARD uvádzali presne nasledujúce údaje:
• presné číslo telefónu, štát a mesto, kde sa zdržiavate, na ktorom Vás pracovníci ASSIST-CARD môžu telefonicky informovať o poskytovanej pomoci,
• meno a priezvisko,
• číslo poistky uvedené na karte ASSIST-CARD,
• začiatok a koniec poistenia,
• presnú adresu miesta, kde sa v súčasnosti nachádzate,
• Vaše ťažkosti - čo sa Vám prihodilo a akú pomoc od ASSIST-CARD potrebujete.
Ak nahlasovaniu udalosti bránia okolnosti, prosíme, aby ste to oznámili Vy alebo Vami poverená osoba v čo najkratšom čase, ale maximum do 24 hodín. "Nakoľko ste bez nášho predbežného súhlasu využili zdravotnícke služby, uhradíme Vám za vzniknuté náklady sumu do výšky maximum 150,- EUR.
Územná platnosť poistenia je uvedená v poistnej zmluve. Pomoc spoločnosťou ASSIST-CARD je poskytovaná v štátoch, ktoré sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach Združeného poistenia pre cesty a pobyt v zahraničí a poskytovania pomoci ASSIST-CARD, ktoré sú súčasťou zmluvy. Prosíme, aby ste pokyny dodržali a vo vlastnom záujme sa oboznámili s poistnými podmienkami.
Poistnú kartu majte vždy pri sebe!